Statut Fundacji

na rzecz aktywnego rozwoju

Telemedycyny i E-zdrowia w Polsce

„E-medycyna”


I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Na Rzecz Aktywnego Rozwoju Telemedycyny i e- zdrowia w Polsce „E-MEDYCYNA”, zwana w dalszej treści statutu „Fundacją”, została ustanowiona w dniu  17 marca 2015r. aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Dorotą Andrzejewską  w Szczecinie w Kancelarii Notarialnej przy ul.Ks.Bogusłąwa X numer 6/U1,za numerem repertorium A 2874/2015  założyciel  zwany  jest w dalszej części statutu „Fundatorem”.
 2. Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z 06.04.1984r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawie z 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 ze zmianami ), ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku ( Dz. U. z 2013, poz.217 z późn. zm.) i przepisów wydanych na jej podstawie, jak również innych obowiązujących przepisów prawa dotyczących podmiotów opieki zdrowotnej i przedmiotu działalności Fundacji oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin.
 2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
 3. Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek.
 4. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.
 5. Fundacja może uczestniczyć w spółkach i innych jednostkach organizacyjnych.

§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

§ 4

 1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w par. 6 Statutu Fundacji; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
 2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 3. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie
  w rozmiarach służących realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
 4. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
 5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 6. Fundacja ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 7. Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin.
 8. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.

§ 5

 1. Fundacja może ustanowić odznaki honorowe i przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
 2. Fundacja może również przyznawać tytuł Darczyńcy Fundacji Na Rzecz Aktywnego Rozwoju Telemedycyny i E-zdrowia w Polsce osobom fizycznym lub prawnym wybitnie wspierającym działalność Fundacji.
 3. Tytuł Darczyńcy Fundacji Na Rzecz Aktywnego Rozwoju Telemedycyny i E-zdrowia w Polsce nadaje Zarząd Fundacji, po uzyskaniu wcześniejszej pozytywnej opinii Rady Fundacji na temat Darczyńcy.
 4. Tytuł Darczyńcy ma charakter osobisty.

II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju telemedycyny i e-zdrowia w zakresie działalności naukowej, usługowej, a także prowadzonych badań klinicznych oraz szeroko rozumianej profilaktyki i działalności propagowania zachowań prozdrowotnych i promowania zdrowia. Działalność w zakresie ochrony zdrowia polegających na ratowaniu życia chorych i działanie na rzecz poprawy ich stanu zdrowia.

Celem uzupełniającym Fundacji „ E-MEDYCYNA ” jest pobudzanie aktywności społeczeństwa w dążeniu do ochrony i poprawy zdrowia oraz do podnoszenia jakości zdrowia jako największego dobra człowieka w szczególności:

 1. wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie działalności, o której mowa w § 6 – w zakresie celu Fundacji,
 2. wspieranie darami rzeczowymi – aparatami lub urządzeniami ratującymi życie innych placówek i instytucji niż określone w pkt.1
 3. zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celu Fundacji, i nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich placówkom i instytucjom, o których mowa w pkt.1, prowadzenie programów medycznych obejmujących teren całej Polski oraz baz danych związanych z tymi programami,
 4. analizowanie i syntezowanie danych otrzymywanych w ramach prowadzonych baz programowych i prezentowanie tych ogólnopolskich wyników na zjazdach naukowych w Polsce i za granica,
 5.  udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej w leczeniu osób, których przypadki maja charakter szczególny, w tym również świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
 6. podejmowanie różnych działań mających na celu zapobieganie szerzeniu sie i ograniczanie zjawisk patologii społecznych, w tym w szczególności narkomanii, alkoholizmu i przemocy,
 7.  prowadzenie placówek szkolnych działających w systemie oświaty w zakresie edukacji medycznej,
 8.  przyznawanie stypendiów i nagród dla osób biorących udział w realizacji celu Fundacji oraz organizowanie i finansowanie nieodpłatnych konferencji i seminariów w zakresie tego celu,
 9. skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności młodzieży oraz przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych i naukowych,
 10.  współprace z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji,
 11. upowszechnianie w internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji,
 12. wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących dorobek z zakresu medycyny i ochrony zdrowia,
 13.  organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych doświadczeń oraz udzielanie porad i pomocy osobom zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Pozyskiwanie środków finansowych potrzebnych na działalność statutową Fundacji od osób fizycznych i prawnych z kraju i zagranicy.
 2. Pobudzanie ofiarności publicznej.
 3. Wspomaganie finansowe i rzeczowe zakupów aparatury diagnostyczno-leczniczej oraz innego wyposażenia pochodzenia krajowego i zagranicznego dla potrzeb rozwoju telemedycyny.
 4. Finansowanie doskonalenia zawodowego personelu medycznego, w tym udziału
  w sympozjach i konferencjach naukowych – tak krajowych, jak zagranicznych,
  w dziedzinie rozwoju telemedycyny.
 5. Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz prac naukowo-badawczych w zakresie objętym celami Fundacji.
 6. Programy stypendialne.
 7. Działalność wydawniczą.
 8. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 9. Promocję i reklamę w środkach masowego przekazu, w zakresie działań związanych z celami Fundacji.

 

§ 8

Dla osiągnięcia celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

III. Organy Fundacji

§ 9

 1. Organami Fundacji są:
 1. Fundator
 2. Rada Fundacji,
 3. Zarząd Fundacji
 1. Nie można łączyć funkcji w organach Fundacji.

 

IV. Zarząd Fundacji

§ 10

 1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej dwóch osób , w tym Prezesa i Wiceprezesa , wybieranych  przez Radę Fundacji na czas nieokreślony , osobno na każde z tych stanowisk. Członek Rady może zostać wybrany na członka Zarządu; jest on zobowiązany do wstrzymania się od głosu w głosowaniu nad jego kandydaturą .Z chwilą wyboru do Zarządu ulega zawieszeniu jego członkostwo w Radzie.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów Rady Fundacji.
 4. Decyzję o wynagrodzeniu dla członków Zarządu oraz formie i warunkach zatrudnienia podejmuj Rada.
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes , a w razie jego nieobecności inny Członek Zarządu .Posiedzenia te odbywają się w zależności od potrzeb , nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc . Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów , zaś w przepadku Zarządu dwuosobowego i równości głosów , decyduje głos Prezesa Zarządu.
 6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest samodzielnie Prezes  Zarządu i Wiceprezes Zarządu. W przypadku Zarządu więcej niż dwuosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają łącznie dwaj Członkowie Zarządu .

 

§ 11

Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą:

 1. śmierci członka Zarządu,
 2. pisemnej rezygnacji członka Zarządu,
 3. odwołania członka Zarządu przez Radę Fundacji

 

§ 12

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji i Rady Fundacji oraz odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji.
 3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 1. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 2. uchwalanie regulaminów,
 3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, w tym przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 4. dysponowanie środkami finansowymi Fundacji, zgodnie ze statutem,
 5. prowadzenie rachunkowości Fundacji,
 6. sporządzanie i przedkładanie Radzie Fundacji sprawozdań z działalności na dany rok,
 7. ustalanie zasad, form i trybu zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń pracowników i współpracowników Fundacji,
 8. podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia lub przystąpienia do innych podmiotów, po uprzednim zatwierdzeniu decyzji przez Radę,
 9. realizowanie uchwał Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej Fundacji,
 10. kierowanie Działalnością Pożytku Publicznego prowadzoną przez Fundację.

 

 1. Bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Fundacji wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo w drodze pisemnego głosowania.
 2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 

§ 13

Zarząd Fundacji działa według regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Fundacji.

V. Rada Fundacji

§ 14

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z trzech członków.
 3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.
 4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator.
 5. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 7. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
 8. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 9.  W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 10. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.
 11. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 12. Rada może mocą uchwały podjętej jednogłośnie powołać pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu.

 

§ 15

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał-zwykłą większością głosów, poza uchwałami o powołaniu i odwołaniu członków, przy obecności co najmniej połowy jej członków.
 4. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji stosuje się odpowiednio § 14 pkt 5 i 6.

 

§ 16

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 2. Nadzór nad działalnością Fundacji,
 3. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
 4. Ocena pracy Zarządu, zatwierdzanie corocznych sprawozdań, bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
 5. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji i zatwierdzanie planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 6. Reprezentowanie Fundacji w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu,
 7. Podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości, jak również rozporządzanie majątkiem Fundacji o wartości przekraczającej kwotę 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

 

§ 17

1.  Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

2.  Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

 

VI. Majątek i dochody Fundacji.

§ 18

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski Fundacji w wysokości 1 200 złotych oraz środki pieniężne, rzeczowe, prawne, nabyte w toku działalności Fundacji.
 2. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 19

 1. Dochodami Fundacji w szczególności są:
 1. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
 2. darowizny, zapisy, dotacje, subwencje i inne świadczenia od osób fizycznych i prawnych,
 3. środki ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochody z działalności gospodarczej, które w całości przeznaczane będą na działalność pożytku publicznego,
 5. wpływy z udziałów w zyskach osób prawnych i dywidendy,
 6. odsetki bankowe.
 1. Dochody pochodzące z zapisów, darowizn i dotacji mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy lub organy dotujące nie zastrzegli konkretnego przeznaczenia.

 

§ 20

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie woli o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 21

Osoby fizyczne i osoby prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej co najmniej 5.000 złotych, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji. Tytuł ten ma charakter osobisty.

 

VII. Działalność gospodarcza Fundacji.

§ 22

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – działalność gospodarczą, z której dochody będą przeznaczone w całości na realizację jej celów statutowych. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, a dochód z niej przeznaczony jest wyłącznie na działalność pożytku publicznego.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej jest działalność w zakresie:
 1. wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
 2. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
 3. reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
 4. naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
 5. sprzedaż detaliczna artykułów medycznych włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z),
 6. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
 7. pozostała działalność finansowa wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
 8. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
 9. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 10. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)
 11. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z)
 12. działalność rachunkowo – księgowa, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
 13. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD70.22.Z)
 14. działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
 15. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
 16. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD86.90.E),
 17. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
  (PKD 94.99.Z),
 18. działalność związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z),
 19. pozostałą działalność wydawniczą ( 58.19.Z PKD),
 20. pozostałe drukowanie (18.12.Z. PKD),
 21. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku ( 88-10-Z PKD),
 1. Działalnością odpłatną Pożytku Publicznego prowadzoną przez Fundację jest: 
 1. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
 2. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
 3. działalność szpitali (PKD 86.10.Z)
 4. praktyka lekarska specjalistyczna ( PKD 86.22.Z)
 5. działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A)
 6. działalność paramedyczna (PKD 86.90.D)
 1. Działalnością nieodpłatną Pożytku Publicznego prowadzoną przez Fundację jest: 
 1. naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
 2. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19. Z ),
 3. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
 4. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z ),
 5. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z ),
 6. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
 7. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
 8. działalność szpitali (PKD 86.10. Z),
 9. działalność paramedyczna (PKD 86.90.D),
 10. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej , gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
 11. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana  (PKD 94.99.Z),
 12. działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z).

 

 1. Fundacja jest obowiązana do uzyskania właściwych koncesji lub zezwoleń dla tych rodzajów działalności gospodarczej, której podjęcie lub prowadzenie, zgodnie z obowiązującym prawem, jest uzależnione od ich otrzymania. Działalność taka zostanie podjęta przez Fundację dopiero po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia.

 

§ 23

 1. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie wydzielonej przez zakłady i inne jednostki organizacyjne Fundacji zwane jej zakładami.
 2. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu uchwalony przez Zarząd.

 

 

VIII. Postanowienia końcowe.

§ 24

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi” oraz osobami pozostającymi we wspólnym pożyciu lub podległości służbowej
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 4. zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 25

 1. Statut Fundacji i cele Fundacji mogą być zmienione.
 2. Zmiana statutu może dotyczyć zmiany celu Fundacji bez naruszenia jego istotnych założeń.
 3. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji.
 4. Zmiany w statucie dokonuje się większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.

 

§ 26

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją.

Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji podejmuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego Ministra.

§ 27

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji fundacji podejmuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator wyznaczony przez Radę.
 4. Szczegółowe przeznaczenie składników majątku pozostałego po likwidacji Fundacji określa Rada w uchwale, o jakiej mowa w ust. 2. Składniki te będą przekazane na rzecz fundacji o zbliżonych celach. O zakończeniu likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku zawiadamia się Ministra, o którym mowa w § 4 ust.8.

§ 28

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do rejestru.

Dodaj komentarz