Celem naszej Fundacji jest wspieranie rozwoju telemedycyny i e-zdrowia w zakresie działalności naukowej, usługowej, a także prowadzonych badań klinicznych oraz szeroko rozumianej profilaktyki i działalności propagowania zachowań prozdrowotnych i promowania zdrowia. Działalność w zakresie ochrony zdrowia polegających na ratowaniu życia chorych i działanie na rzecz poprawy ich stanu zdrowia, poprzez:

 1. wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie działalności, telemedycznej,
 2. wspieranie darami rzeczowymi – aparatami lub urządzeniami ratującymi życie placówek oferujących usługi telemedyczne,
 3. zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celu Fundacji, i nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich placówkom i instytucjom, które oferują usługi telemedyczne, prowadzenie programów medycznych obejmujących teren całej Polski oraz baz danych związanych z tymi programami,
 4. udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej w leczeniu osób, których przypadki maja charakter szczególny, w tym również świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
 5. przyznawanie stypendiów i nagród dla osób biorących udział w realizacji celu Fundacji oraz organizowanie i finansowanie nieodpłatnych konferencji i seminariów w zakresie tego celu,
 6. skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności młodzieży oraz przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych i naukowych,
 7. współprace z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji,
 8. upowszechnianie w internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji,
 9. wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących dorobek z zakresu medycyny i ochrony zdrowia,
 10. organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych doświadczeń oraz udzielanie porad i pomocy osobom zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania.
 11. propagowanie i wspieranie systemów opieki domowej,
 12. stworzenie internetowej platformy komunikacji.

Dodaj komentarz